Leveringsvoorwaarden Star Copy Enschede

Leveringsvoorwaarden Star Copy te Enschede

1.Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden voor ten hoogste één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Vrachten en porti zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2.Wijzigingen in de gebruikelijke of oorspronkelijk overeengekomen wijze van aanlevering van originelen en/of bestanden, ondeugdelijke instructies, originelen of bestanden en-of door de opdrachtgever bijgeleverde materialen of producten, alsmede onvoorziene verwerkingsproblemen en extra werkzaamheden zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs en kunnen tot uitstel van levering leiden. Tevens kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen, ondeugdelijke instructies, originelen of bestanden en-of door de opdrachtgever bijgeleverde materialen of producten.

3.Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie of gebruik van een door deAuteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik financiële verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

4.Indien ter uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever data en/of databestanden aan de leverancier ter beschikking worden gesteld bevattende persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of daarop aansluitende uitvoeringswetgeving of regelgeving, dan staat opdrachtgever ervoor in dat de persoonsgegevens rechtmatig door opdrachtgever zijn verzameld, verwerkt respectievelijk zijn geregistreerd. Opdrachtgever garandeert leverancier voorts dat hij zich volledig houdt aan alle verplichtingen die uit hoofde van de AVG (en/of daarop aansluitende uitvoeringswetgeving of regelgeving) op hem rusten. Opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle schade, aanspraken en/of claims die uit hoofde van de verwerking van bedoelde (data)bestanden en persoonsgegevens voortvloeien, daaronder mede begrepen alle juridische kosten die de leverancier in het kader van een geschil dienaangaande heeft moeten maken.

5.Annulering van een opdracht is mogelijk, mits de opdrachtgever de leverancier schadeloos stelt voor alle reeds gemaakte kosten alsmede 10 procent van de opdrachtsom.

6.De opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan de leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

7.Aansprakelijkheid van de leverancier voor vervolgschade is volledig uitgesloten. De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag van ten hoogste het bedrag van de met het werk of het geleverde corresponderende factuur.

8.De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9.De afgifte van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en het door de leverancier gemaakte werk geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot in ontvangstname gerechtigd is, valt buiten de beoordeling en verantwoordelijkheid van de leverancier.

10.Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door de leverancier te leveren zaken.

11.Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of het door de leverancier gemaakte werk niet op de overeengekomen datum worden afgehaald, bewaart de leverancier deze zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling, onverminderd de verschuldigdheid van betaling door de opdrachtgever. Voor schade aan deze zaken welke als gevolg van het bewaren mocht ontstaan, is de leverancier niet aansprakelijk.

12.Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij tevoren anders is overeengekomen.

13.Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals ontwerpen, modellen, foto’s en films, montages, tussenoriginelen, bestanden, computerprogramma’s en proeven die niet tot het uiteindelijk te leveren product of de uit te voeren dienst behoren, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post zijn geoffreerd of gefactureerd.
De leverancier is niet gehouden de hiervoor genoemde zaken na voltooiing van de opdracht te bewaren.

14.Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

15.Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder zijn dan de volgende percentages:
oplage tot 2.000 eenheden: 5 procent
oplage van 2.000 en meer: 2,5 procent
Het meer of het minder geleverde aantal wordt tegen stuksprijs in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

16.Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen achtdagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.

17.De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

18.Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.

19.Wanneer een opdracht aan de leverancier wordt verstrekt ten behoeve en voor rekening van een derde, blijft de feitelijke opdrachtgever voor de voldoening van de factuur, naast de derde, hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

20.Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting of recht van verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook indien de leverancier daarmede heeft ingestemd, is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente van het factuurbedrag verschuldigd.
De leverancier heeft het recht contante betaling of extra zekerheden te verlangen.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

21.Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15 procent van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste € 50 bedragen.

22.De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

23.Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

24.Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabrikaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

25.Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien zij hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen, dan wel indien zij in het bedrijf van leverancier op een voor opdrachtgevers duidelijk zichtbare plaats zijn opgehangen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.
Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

26.Op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
Op alle offerten en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de door leverancier gedane offerten en/of de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van leverancier, dan wel – ter keuze van de leverancier – de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.

27.Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen
– op hiervoor niet bestemde ondergronden wordt gemonteerd;
– op eigendom van derden wordt gemonteerd;
– onrechtmatig worden verwerkt.

Star Copy Enschede
Beltstraat 114
7512 AB Enschede